Finalment ha estat aprovat. És el decret llei amb el qual el Govern obliga les empreses a control horari . A través d’aquesta nova llei, les companyies han de portar un registre horari de la feina dels empleats. Amb això, els treballadors tornaran a fitxar com es feia abans.

La mesura, que haurà de aplicar-se en un termini de dos mesos, vol ajudar a combatre el frau laboral i controlar les hores extra, de manera que no hi hagi treballadors que estiguin fent hores de més sense cobrar-les i les empreses s’aprofitin d’aquesta circumstància.

A partir de maig de 2019 totes les empreses hauran d’estar adaptades.

Les empreses han d’instal·lar el sistema de control horari

El nou decret llei recull una sèrie de mesures per resoldre el problema del control horari i aconseguir que es respectin els drets dels treballadors.

D’aquesta manera, les empreses tindran un termini de dos mesos per a instal·lar sistemes de control horari que permetin registrar les jornades  laborals dels empleats.

No obstant això, la legislació funcionarà com a base legal, perquè serà l’empresa la que negociï les diferents mesures aplicades amb els representants dels treballadors. I és que, lògicament, caldrà que aquestes iniciatives s’adaptin a les necessitats i característiques particulars de cada empresa.

Quines mesures recull exactament el nou decret per al control horari?

Ja t’hem indicat que les empreses tindran dos mesos de termini per aplicar el nou sistema de control horari. Abans, però, hauran de portar el decret a la negociació col·lectiva, mitjançant prèvia consulta als representants dels treballadors.

El que s’indica en el decret, a més, que en aquest nou sistema de control horari serà imprescindible registrar l’hora concreta d’entrada i sortida de cada empleat. 

Aquests registres hauran de ser conservats durant almenys quatre anys, a disposició de qualsevol inspecció laboral, de la Seguretat Social, dels sindicats i fins i tot dels propis treballadors.

I si no es registren les jornades laborals?

En el cas que no es dugui a terme el nou control horari, les empreses incorreran en una infracció greu. Això serà així gràcies a la modificació de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, en la qual s’inclou el registre de la jornada.

Les sancions podran comportar multes d’entre 626 i 6.250 euros per a les empreses. Tot i així, encara que l’empresa tingui molts treballadors, l’import de la sanció no es multiplicarà per la quantitat d’empleats afectats, sinó que s’imposarà una sola multa general.

Com solucionar ràpidament la qüestió del control horari en la teva empresa

Com t’hem indicat, per dur a terme el control horari que exigirà a partir d’ara la llei, les empreses hauran d’enginyar per aplicar sistemes de control en el si de les seves organitzacions. Però, com?

Sabies que SAGE CONTROL HORARI pot posar-t’ho molt fàcil? Es tracta d’una plataforma que permet gestionar la presència i el control horari i està completament integrada amb la gestió d’absències i vacances, de manera que, en una mateixa plataforma pots optimitzar la gestió del temps dels teus equips.

A través d’una interfície d’usuari molt senzilla – també disponible en format aplicació – els empleats poden fitxar fàcilment, ja sigui a través d’un sistema biomètric (per empremta dactilar, biometria facial), per targeta, digital geolocalitzat o per l’aplicació del mòbil

Són sistemes fàcils d’adaptar a les necessitats de cada empresa, sobretot si tenen empleats en camp o teletreballant.

SAGE CONTROL HORARI, a més, ofereix informes exportables d’hores treballades que s’adapta a la legislació, amb la gravació automàtica i exacta de les hores d’entrada i sortida, el càlcul automatitzat de la jornada efectiva de treball i el còmput automàtic o manual dels descansos permesos .

A més, els informes per al control horari estan disponibles de manera immediata i no comporten més complicacions. El fitxatge és còmode i la instal·lació del sistema senzilla. 

Nosaltres ens encarreguem de tot. Com penses fer-ho tu?

Vols una consultoria gratuïta?